Keuzetabellen

Keuze lijsten vullen met waarden

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Carerix gebruikt diverse keuzetabellen. De keuze lijsten gebruikt u om een waarde te kiezen. Zoekacties in het systeem worden op basis van deze waarden uitgevoerd. Carerix wordt opgeleverd met Standaard waarden naar de methodiek van Carerix. Ons advies is deze in de eerste periode zoveel mogelijk aan te houden.

Tip: Lege tabellen of een tabel waarvan alle items gede-activeerd zijn worden niet getoond.

Terminologie
De tabellen kunnen soms een andere naam hebben dan in de gebruiksvelden wordt weergegeven. Enkele voorbeelden:

Sector > Branche (Branche0 - Branche 1)

Standaard wordt Carerix geleverd met de lijst in de eerste twee niveaus van de Kamers van Koophandel.
Naast de Sector-Branche tabel, is het ook mogelijk om organisatie types te classificeren aan de hand van de BIK code tabel.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Carerix Helpdesk. 

Functie - Contactpersoon

Doel: Indelen van type contactpersonen bij opdrachtgevers naar functie.

Suggestie: Gebruik een beperkt aantal waarden van functies die uw contactpersonen bij opdrachtgevers en andere relaties hebben. Tevens kunt u bij contactpersoon ook nog de exacte functienaam (als op visitekaartje) vastleggen. 

Status - Contactpersoon

Doel: toekennen status van contactpersonen bij opdrachtgevers, ter ondersteuning van uw (commerciële) bedrijfsproces.

Suggestie: Houd het simpel. Bijv: In dienst / Uit dienst.

NB: Gebruikers hebben de mogelijkheid om een contactpersoon die van opdrachtgever is veranderd te koppelen aan de nieuwe opdrachtgever.

Status - Opdrachtgever

OPMERKINGEN:

 • De opdrachtgever-status heeft geen softwarematige relatie met contact-status.

 • Status Leverancier is alleen voor de Recruitment Editie. Immers in de Staffing Editie wordt elders in de kaart aangegeven dat een Opdrachtgever van het type Leverancier is. De-activeer deze status als u de Staffing Editie heeft.

Key account

Doel: Toekennen van gewicht aan een opdrachtgever, ter ondersteuning van uw (commerciële) bedrijfsproces.

NB: Key account wordt standaard leeg opgeleverd.

Status - Vacature

Doel: Toekennen status aan Vacature, ter ondersteuning van uw (commerciële of corporate) bedrijfsproces. Een vacature is tevens een opdracht cq aanvraag en doorloopt dus stadia als Offerte, In behandeling enz. Zie Standaard waarden

NB: LET OP DE VERSCHILLENDE PROCESSEN

 • Het acquisitie proces wordt vastgelegd met Status-Opdrachtgever- Een offerte traject, dan wel het interne vacatureproces, wordt vastgelegd per vacature met de Vacature-status.

 • Het recruitment proces legt u vast met behulp van de fasen. Met de fasen regelt u het recruitment proces, waarbij u de voortgang van een kandidaat op een specifieke vacature in een z.g.n. Match vastlegt.

 • De geschiktheid en beschikbaarheid van een kandidaat in het algemeen (i.t.t. voor een specifieke vacature) legt u vast met Kandidaat-status.

Kandidaat - Status

Doel: Toekennen status aan Kandidaat, ter ondersteuning van het matchproces. De status van een kandidaat dient u altijd los te zien van een specifieke vacature (zie fase van matches)

Zie Standaard waarden:

Let op:

 • De statussen "Niet Bemiddelbaar" en "Overleden" hebben een z.g.n. NoMailingTag, die ervoor zorgt dat kandidaten met deze status niet meegenomen worden in mailingen.

 • Status item "Niet Bemiddelbaar" mag u niet deactiveren. Deze status wordt aangeroepen in een trigger binnen de Fase afwijzingen nooit interessant.

 • Voor de kandidaat is dit veld niet zichtbaar, noch door hem of haar zelf instelbaar. 

Kandidaat - Categorie

Doel: indeling in categorieën van Kandidaten. Mogelijk worden kandidaten uit verschillende categorieën door u op verschillende wijze behandeld. Suggestie: zie Standaard waarden. 

 • U maakt dus geen status aan waarin ook het type (=categorie) kandidaat is aangegeven zoals In dienst-Eigen professional. De status blijft In Dienst en kandidaat type wordt onderscheiden door de Categorie. (In selecties is de vraagstelling: Laat mij alle kandidaten zien met de status xxx uit de categorie xxx)

 • Softwarematig zijn er geen gevolgen aan de kandidaat categorie. Wel zijn kandidaten te selecteren op categorie.

 • Voor de kandidaat is dit veld niet zichtbaar, noch door hem of haar zelf instelbaar.

Tip:Indien deze tabel niet van nut is voor u, deactiveert u de items. Dan wordt deze keuzelijst bij de kandidaat niet getoond.

Procedure (voorheen productgroep)

Doel: Aangeven bij een vacature of aanvraag welke procesgang van de sollicitatie hierop van toepassing is. Idem is aan te geven bij Kandidaat waar deze kandidaat primair voor ingezet wordt. 

NB: Per procedure kan een aparte workflow (=aantal opeenvolgende fasen) worden gedefinieerd. Van een fase kan namelijk worden aangegeven of deze voor alle productgroepen geldig is of voor 1 specifieke gedefinieerd. De fase "tarief-onderhandeling gestart" past bijv. wel bij gedefinieerd ‘detacheren’ maar niet bij gedefinieerd ‘werving & selectie’. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document CX-Workflow.

Functiegroep > Functie (Functie0 - Functie1)

Doel: Toekennen van de gestructureerde functies aan kandidaten en vacatures. 

Suggestie: Carerix levert bij implementatie een lijst met functiegroepen en functies, deze dient u zelf nauwgezet langs te lopen en aan te vullen cq wijzigen opdat u optimaal kandidaten en vacatures kunt voorzien van de juiste kwalificaties.

Let op: Houdt voor functie0 de opgegeven items aan (Commercieel, Financieel etc), vooral indien u gebruik gaat maken van een koppeling naar Knollenstein.

Opleiding0 > Opleiding1 > Opleiding2

Doel: Toekennen van de gestructureerde opleidingen aan kandidaten en vacatures.

Suggestie: Carerix levert bij implementatie een lijst met opleidingen, deze dient u echter zelf nauwgezet langs te lopen en aan te vullen cq te wijzigen opdat u, en/of de kandidaat zelf, optimaal kandidaten en vacatures kunt voorzien van de juiste opleidingen.

Taal, Taalvaardigheid

Doel: toekennen van de gestructureerde taalvaardigheden aan kandidaten.

Suggestie: Carerix levert bij implementatie een lijst met enkele talen. Deze dient u echter zelf naar noodzaak aan te vullen cq te wijzigen opdat u, en/of de kandidaat zelf, optimaal kandidaten kunt voorzien van de juiste taalvaardigheden.

NB: De taalvaardigheden kunnen onderdeel zijn van een automatisch gegenereerd kandidaat-profiel.

In de tab Vaardigheden bij de kandidaat ziet dit er als volgt uit:

Vaardigheden

Doel: Toekennen van de gestructureerde vaardigheden en skills aan kandidaten.

Suggestie: Carerix levert bij implementatie een lijst met Standaard vaardigheden, deze dient u echter zelf naar noodzaak en passend op uw marktgebied aan te vullen cq te wijzigen opdat u, en/of de kandidaat zelf, optimaal kandidaten kunt voorzien van de juiste vaardigheden.

(tabellen: Vaardigheid0 > Vaardigheid1 > Vaardigheid2)

Bij iedere Vaardigheid2 (kwalificatie) dient u aan te geven welke van de Vaardigheden1 deze kwalificatie als keuzemogelijkheid hebben. Ditzelfde geld voor Vaardigheid0. Zodoende wordt er trapsgewijs geselecteerd hoe de vaardigheden aan elkaar zijn verbonden zoals getoond in het voorbeeld bovenstaand voorbeeld. 

NB: De vaardigheden kunnen onderdeel zijn van een automatisch gegenereerd kandidaat-profiel.

NB: Behalve 'harde' vaardigheden, zoals de beheersing van een bepaald softwareprogramma, is dit ook de plek om 'zachte' competenties (zoals adviesvaardigheden en coachende vaardigheden) van een kandidaat gestructureerd vast te leggen. 

In de bovenstaande figuur wordt getoond hoe bij een kandidaat, op het tabblad ‘Vaardigheden’ de vaardigheden kunnen worden vastgelegd.

Cursussen (Cursus0 > Cursus1)

Doel: Vastleggen van door kandidaten gevolgde trainingen en cursussen.

Suggestie: Carerix levert bij implementatie een lijst met enkele standaard cursussen, deze dient u echter zelf naar noodzaak en passend op uw marktgebied aan te vullen cq te wijzigen opdat u, en/of de kandidaat zelf, optimaal kandidaten kunt voorzien van de juiste trainingen.

NB: De trainingen kunnen onderdeel zijn van een automatisch gegenereerd kandidaat-profiel.

Taak - Type, Notitie - Type en Afspraak - Type

Indien u geen toepassing ziet voor deze keuzelijsten, kunt u ze leeg laten, dan worden ze niet getoond.

Doel: Diverse categorieën taken, notities en afspraken kunnen onderscheiden.

Suggesties:- Houdt het aantal mogelijkheden zo beperkt mogelijk, of gebruik de taak-, notitie- en afspraak-type in het geheel niet. Zet ze alleen in indien u hieraan ook management informatie wilt ontlenen.- Voor commerciële organisaties kan het passend zijn om taak- en afspraaktypen te maken als acquisitie, relatiebeheer, kandidaat-contact.- Voor PZ afdelingen van organisaties kan het passend zijn om taak- en afspraaktypen te maken als kandidaat-contact, werving, intern, beleid.

LET OP! Onderstaande afspraaktypes die als lichtgeel zijn aangemerkt:

 • Telefonisch interview

 • Gesprek bij ons op kantoor

 • 1e gesprek

 • 2e gesprek

 • Vervolggesprek

 • Assessment

Deze mogen NIET verwijderd worden. Deze staan gekoppeld aan de e-mail sjablonen die bij de corresponderende fases horen. Het verwijderen van deze afspraaktypes zal de e-mail sjablonen ruïneren.

Taak - Resultaat, Notitie - Resultaat en Afspraak - Resultaat

Groep - Kandidaat

Het is mogelijk om een aantal groepen te definiëren waar u vervolgens kandidaten aan kunt toekennen. Een kandidaat kan tot meerdere groepen behoren. Deze groepen zijn bij iedere kandidaat zichtbaar op de basis tab, rechts in het scherm.

Hieronder de standaard geconfigureerde groepen voor een kandidaat:

 • Mailings (dit is het Groeplabel)- Vacatureabonnement- Nieuwsbrief (newsletter)- Wil geen post ontvangen (OPT-OUT)

 • Specials (dit is het Groeplabel)-High Potentials

 • Interviews (dit is het Groeplabel)- Telefonisch- Persoonlijk

Bij de oplevering is Groeplabel Interviews zo geconfigureerd met een trigger dat deze automatisch wordt aangevinkt wanneer een kandidaat de bijpassende Fase doorloopt in de Match.

Groep - Contactpersoon

Het is mogelijk om een aantal groepen te definiëren waar u vervolgens contactpersonen aan toekent. Een contactpersoon kan tot meerdere groepen behoren. Deze groepen zijn bij iedere contactpersoon zichtbaar op de basis tab. Standaard wordt Carerix opgeleverd zonder groepen. U zal dus op de basistab bij contactpersoon niet het blokje "Groepen" in de rechter kolom aantreffen.

Groep - Gebruiker

Het is mogelijk om een aantal groepen te definiëren waar u vervolgens gebruikers (bijv. uw collega-recruiters) aan kunt toekennen. Een gebruiker kan tot meerdere groepen behoren. Deze groepen zijn bij iedere gebruiker zichtbaar op de basis tab. Standaard wordt Carerix opgeleverd zonder groepen. Op de basistab Gebruiker zal het blokje "Groepen" niet in de rechter kolom verschijnen. 

Tarief

In de tabel Tarief kunt u verschillende tariefsoorten definiëren.
Tarieven betreffen die diensten die de intermediair aan de opdrachtgever berekent zonder dat daar een 1-op-1 vergoeding aan de kandidaat tegenover staat. De meest gebruikelijke situatie is wanneer de kandidaat (of specialist) in dienst is bij de intermediair en een vast salaris ontvangt. De uren van de kandidaat worden dan aan de opdrachtgever gefactureerd zonder dat de kandidaat 1-op-1 een vergoeding ontvangt. Immers, de kandidaat ontvangt reeds een vast salaris.

De verschillende soorten tariefsoorten kun je bij de Tarief tabel vinden onder "tarifclass" hebben de volgende tags:

* homeworkRateTag: woon-werkverkeer tarief * workworkRateTag: werk-werkverkeer tarief * wageRateTag: inkooptarief * wageStandbyRateTag: inkooptarief standby * expensesRateTag: kosten * invoiceRateTag: verkooptarief * overtimeRateTag: overwerktarief. 

Deze tags worden gebruikt om de juiste tarieven te selecteren, bijv. in sjablonen, maar ook in Carerix zelf.

Er zijn tevens ook nog vergoedingen en inhoudingen. Die hebben te maken met de uitbetaling aan de kandidaat, maar ook met de facturatie aan de klant. Daar kunt u namelijk in één regel zowel het bedrag voor de kandidaat (bedrag genoemd) als het door te berekenen bedrag aan de klant (tarief genoemd) opgeven. Vergoedingen en inhoudingen hebben geen tags. Regelingen spelen geen rol bij de facturatie en weekstaten. 

Overige tabellen

De volgende tabellen zijn in sommige producten van Carerix in gebruik, maar zijn in dit document niet nader toegelicht:

 • Aanspreekvorm

 • Beschikking

 • Contract - Type

 • Krediet - Status

 • Inhouding

 • Regeling

 • Vergoeding

 • Zorgverzekeraar

 • Betalingstermijn

 • Betaalwijze

 • Mailingstatus

 • Rekeningtype

Neemt u alle tabellen door.
Met vragen is de Carerix Helpdesk beschikbaar om u verder te helpen.

Was dit een antwoord op uw vraag?