Alle collecties
Trainingen
Algemene Voorwaarden ‘Carerix Trainingen’
Algemene Voorwaarden ‘Carerix Trainingen’

Carerix Recruitmentsoftware

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Algemene Voorwaarden ‘Carerix Trainingen’

Artikel 1. Definities

Carerix: Carerix BV te Rotterdam.
Training: door Carerix georganiseerde bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden. Andere namen voor training zijn onder meer maar niet uitsluitend: workshop en webinar.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst is gesloten voor het door Carerix laten verzorgen van een training.
Cursist: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
Open training: training met deelname door cursist(en) uit verschillende organisaties op een door Carerix bepaalde locatie.
Training op locatie: training met door de opdrachtgever te bepalen cursist(en) en locatie.
Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Carerix Trainingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle training offertes en overeenkomsten tussen Carerix en opdrachtgever.

 2. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en overeengekomen.

 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijven en bevestigingen open trainingen

 1. Opdrachtgever schrijft een of meer cursisten in voor een training door het verstrekken van de namen en de training ( soort, datum, dagdeel ) telefonisch, per post, e-mail of via een online inschrijfformulier.

 2. Carerix bevestigt een inschrijving per post of e-mail. De bevestiging noemt het aantal deelnmers en de training. Door verzending van deze bevestiging komt een overeenkomst tot stand tussen Carerix en opdrachtgever tot stand met betrekking tot deelname aan de betreffende training.

Artikel 4. Prijzen open trainingen

 1. De ten tijde van de inschrijving voor een training vermelde prijzen gelden. De prijzen worden op verschillende wijze gepubliceerd waaronder folders en de Carerix website. De prijzen zijn exclusief de BTW.

 2. In de prijzen zijn het training materiaal en hand-outs inbegrepen, tenzij vooraf anders vermeld.

Artikel 5. Betalen

 1. Na het tot stand komen van de overeenkomst stuurt Carerix een factuur.

 2. Opdrachtgever betaalt het volledige factuur bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de training.

 3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

 4. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Carerix voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 5. Het door de opdrachtgever annuleren van de training, al dan niet in gedeeltelijk, ontslaat opdrachtgever niet van de verplichting tot het volledig betalen van de factuur.

Artikel 6. Annuleren open training door opdrachtgever

 1. Annuleren van een training overeenkomst doet de opdrachtgever per post of door middel van een e-mail. De annulering is tot stand gekomen na bevestiging van Carerix.

 2. Een training overeenkomst die tot twee weken voor aanvang wordt geannuleerd geeft opdrachtgever voor een periode van aansluitend 3 maanden het recht een cursist eenzelfde training te laten volgen indien die training binnen drie maanden nog eens verzorgd wordt.

 3. Een training overeenkomst die binnen 2 weken voor aanvang wordt geannuleerd geeft opdrachtgever geen recht tot het afnemen van enige andere training of op restitutie van de prijs.

Artikel 7. Verhindering van cursist

 1. Indien een cursist is verhinderd is het toegestaan een andere cursist kosteloos de training te laten volgen.

Artikel 8. Overeenkomst voor training op locatie

 1. Voor een training op locatie vraagt opdrachtgever aan Carerix offerte te doen.

 2. De overeenkomst voor een training op locatie komt tot stand door een bevestiging die voldoet aan de in de offerte gestelde voorwaarden.

 3. De overeenkomst voor een training op locatie komt niet tot stand indien de bevestiging wijziging(en) op de offerte bevat.

Artikel 9. Wijzigen training op locatie door opdrachtgever

 1. Indien opdrachtgever en Carerix samen schriftelijk instemmen kan de datum voor een training op locatie tot een (1) week voor de afgesproken datum wijzigen.

 2. Indien de opdrachtgever een training op locatie binnen een week voor aanvang annuleert ontstaat voor Carerix geen verplichting waaronder, maar niet uitsluitend, tot restitutie of het leveren van enige training op een andere moment.

 3. Andere wijzigingen in een training op locatie overeenkomst zijn alleen geldig na schriftelijke instemming door beide partijen.

Artikel 10. Annuleren door Carerix

 1. Bij te weinig inschrijvingen (minimaal 4 cursisten bij gevorderde gebruikers- en gevorderde beheerderstraining) kan de training tot één week voor aanvang worden verzet.

 2. Indien Carerix een training annuleert of door overmacht niet kan leveren heeft opdrachtgever het recht op een alternatieve datum voor het volgen van de training, of restitutie van de prijs.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Carerix is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training of de annulering van een training overeenkomst, tenzij Carerix opzet of grove schuld kan worden verweten.

 2. Indien Carerix aansprakelijk is voor enige schade dan zal de vergoeding zijn beperkt tot maximaal de prijs van de betreffende training.

 3. Carerix is niet verplicht indirecte schade te vergoeden.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Verstrekt trainingmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingmateriaal en overige stukken en producten met betrekking tot de training blijven van Carerix.

 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Carerix is opdrachtgever noch zijn cursisten niet gerechtigd delen van het verstrekte training materiaal in welke vorm dan ook te verveelvoudigem, openbaren noch te exploiteren.

Artikel 13. Vervanging docent of trainer

 1. Carerix mag altijd een beoogde trainer vervangen.

Artikel 14. Vragen en klachten

 1. De opdrachtgever dient een vraag of een klacht over een geleverde training, of al hetgeen met de training samenhangt, binnen 8 dagen na aanvang van de training aan Carerix kenbaar te maken en deze te richten aan zijn vaste contactpersoon bij Carerix.

 2. Vragen en klachten over een factuur zal de opdrachtgever kenbaar maken op de wijze die op de factuur is vermeld.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes en overeenkomsten voor open trainingen en trainingen op locatie is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en Carerix ontstaan over offertes en overeenkomsten voor open trainingen en trainingen op locatie worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

Carerix BV
Rotterdam, Maart 2018

Was dit een antwoord op uw vraag?